Kliknutím přejdete na úvodní stránku.

Informace pouze pro uživatele ISoISVS:

Pro čtení údajů z ISoISVS používejte bez přihlášení adresu Pro vkládání nových záznamů a pro editaci stávajících záznamů ISoISVS používejte adresu , kde pro přihlášení použijete svůj uživatelský účet v JIP. Váš lokální administrátor JIP vám nejprve nastaví následující oprávnění: "Přístup do informačních systémů", "RPP AIS Působnostní (Ministerstvo vnitra) Ohlašovatel působnosti v agendě", "Agendové činnostní role", "A113 - Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy", "CR56618 - Poskytování údajů o IS veřejné správy do evidence AIS".

Stránky "Služby pro informační systémy veřejné správy ČR" slouží k poskytnutí základních informací a k přístupu k informačnímu systému o datových prvcích a k informačnímu systému o informačních systémech veřejné správy. Oba tyto systémy vytvářejí základ infrastruktury, potřebné pro vzájemnou výměnu informací v rámci veřejné správy.

Využití ISDP a IS o ISVS orgány veřejné správy

Výše uvedené informační systémy byly vyvinuty jednak pro splnění zákonných povinností Ministerstva vnitra, jednak pro podporu plnění zákonných povinností orgánů veřejné správy:

Informační systém o informačních systémech (IS o ISVS) slouží ke sběru a poskytování informací o informačních systémech veřejné správy.

Informační systém o datových prvcích (IS DP) poskytuje informace o datových prvcích informačních systémů veřejné správy, slouží k vyhlašování datových prvků a zveřejňování číselníků.

Legislativním základem služeb pro ISVS je zákon 365/2000 Sb. Ministerstvo vnitra je povinno podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ISVS“), vytvářet a spravovat veřejný informační systém, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy, a dále podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., vytvářet a spravovat informační systém o datových prvcích a jeho prostřednictvím vyhlašovat datové prvky.

K oběma informačním systémům byly vydány vyhlášky:

  • Vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy
  • Vyhláška č. 469/2006 Sb. o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva vnitra a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích

Orgány veřejné správy jsou povinny podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ISVS zpřístupňovat Ministerstvu vnitra v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi stanovenými vyhláškou č. 528/2006 Sb. bez zbytečného odkladu informace o jimi provozovaném informačním systému a jím poskytovaných službách a používaných datových prvcích, a to za účelem zveřejnění v informačním systému o informačních systémech veřejné správy.

Orgány veřejné správy jsou povinny podle § 5 odst. 2 písm. c) zákona o ISVS předávat Ministerstvu vnitra údaje do informačního systému o datových prvcích v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi stanovenými vyhláškou č. 469/2006 Sb. a ve smyslu uvedeného zákona uveřejňovat číselníky, pokud jsou správci těchto číselníků a není zákonem stanoveno jinak, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Orgány veřejné správy podle § 5 odst. 2 písm. d) zákona o ISVS dále zajistí, aby vazby jimi provozovaného informačního systému na informační systém jiného provozovatele byly uskutečňovány s použitím datových prvků vyhlášených v informačním systému o datových prvcích.

Možnosti využití ISDP a IS o ISVS veřejností

IS o ISVS a ISDP jsou veřejnými informačními systémy. Veřejnost má tedy do těchto informačních systémů přístup neomezen. Uživatel, který má do ISDP a IS o ISVS volný anonymní přístup, je v informačních systémech nazýván "Průzkumník". Tento uživatel má v informačních systémech práva pouze ke čtení.